Garantijas nosacījumi


SIA VĒJSTIKLI uzņemas nodrošināt garantiju uz šādiem nosacījumiem:

 1. Garantija nodrošina, ka 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc transportlīdzekļa atjaunošanas darbu nodošanas klientam, VĒJSTIKLI bez maksas veiks defektu novēršanu, kas radušies nekvalitatīvu rezerves daļu, servisa pieļauto kļūdu, nepareizu materiālu lietošanas vai nepareizu darba paņēmienu dēļ.
 2. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no transportlīdzekļu atjaunošanas darbu nodošanas brīža klientam, izņemot, ja VĒJSTIKLI vai rezerves detaļas ražotājs ir noteicis ilgāku garantijas laiku.
 3. Garantijas laikā transportlīdzeklim konstatētie defekti, kas radušies šajā garantijas apliecinājuma 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tiks novērsti, vai nu nomainot defektēto rezerves detaļu vai veicot atbilstošus transportlīdzekļa remonta darbus.
 4. Garantijas laikā transportlīdzeklim aizvietotajām rezerves detaļām vai veiktajiem remonta darbiem garantijas nosacījumi nemainās un tās periods nepagarinās.
 5. Garantija neattiecas uz dabisku nodilumu un nolietošanos. Kā arī uz stiklu skrāpējumiem, uzsitumiem, virsbūves bojājumiem, krāsas/lakas pārklājuma bojājumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem, kuri radušies pēc tam, kad automašīna ir nodota lietotājam. Visas pretenzijas pieņemam līdz izbraukšanai no servisa.
 6. Garantija netiek nodrošināta transportlīdzeklim uzstādītām lietotām, remontētām vai klienta piegādātajām rezerves detaļām kā arī jaunām rezerves detaļām gadījumā, ja transportlīdzeklis ir bijis iesaistīts CSN, kas ietekmē virsbūves stiprību, pareizu virsbūves ģeometriju, ir korozija un citos līdzīgos gadījumos.
 7. Garantija attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumiem un tam aizvietotajām rezerves detaļām, kas norādīti šim apliecinājumam pievienotajā atjaunošanas darbu tāmē vai servisa uzdevumā, vai rēķinā un atbilst šajā apliecinājumā minētajiem nosacījumiem.
 8. Iestājoties garantijas gadījumam, klientam ir jāvēršas servisā 14 darba dienu laikā un jāuzrāda transportlīdzeklis. Ja klients, pirms vēršanās pie VĒJSTIKLI, būs pašrocīgi vai pie trešajām personām veicis jebkādas darbības, kas tieši vai netieši vērstas uz pakalpojumu objektu, t.sk., remontu papildināšanu vai uzlabošanu, tas zaudē tiesības pieteikt jebkādus prasījumus par sniegtā pakalpojuma neatbilstību kvalitātes prasībām un saņemt ar tiem saistītus atlīdzinājumus. Garantijas apliecinājumā lietotie termini atbilst Vispārējiem transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumos lietotajiem terminiem un jautājumi un pušu tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas un atrunātas šajā apliecinājumā, tiks risinātas saskaņā ar Vispārējiem transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā garantijas apliecinājumā dotā garantija neietekmē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās klienta prasījuma tiesības.
 • jugla@vejstikli.lv
 • imanta@vejstikli.lv
 • +371 6756 2222